Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Impuls samlar in och behandlar sina medlemmars personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all information som kan kopplas till en enskild individ. 

För att bli medlem i Impuls bör man ange sitt fullständiga namn och hemort till föreningens medlemsregister. Utöver detta kan den nya medlemmen ange sin e-postadress samt året då hen börjat studera.

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Impuls r.f.

impuls@abo.fi

http://impuls.divanen.fi/

Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. E-postadresser samlas in av föreningsmedlemmar för att föreningen ska kunna skicka ut infomail, möteskallelser samt annan relevant information till sina medlemmar. Därtill samlas även in information om vilket år man börjat studera, för att föreningen ska ha koll på de aktiva föreningsmedlemmarna.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Andra personuppgifter kan samlas in i anslutning till anmälan för evenemang och annat program som föreningen ordnar. Personuppgifterna används till den grad det är ändamålsenligt för det specifika evenemangets förverkligande.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår. Medlemskapet är på livstid, men om man önskar utträda ur föreningen kan man göra detta genom att göra en skriftlig anmälan till styrelsen. Därefter raderas ens personuppgifter.

Rättigheter

Den som önskar ta del av, korrigera eller uppdatera uppgifter som berör en själv måste genom en skriftlig begäran meddela detta till styrelsen. 

Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Impuls förbehåller sig rätten att göra ändringar till denna dataskyddsbeskrivning. Den uppdaterade versionen finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten (http://www.tietosuoja.fi/sv/).

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.