Bli medlem

För att få rätt till tillträde i kafferummet och evenemang som Impuls ordnar bör varje gulis betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 20€ för hela studietiden. Avgiften kan betalas i kafferummet, men se då till att informera vår skattmästare om att du betalat. Att föredra är dock att betala in avgiften på Impuls konto: FI23 6601 0001 2066 14.

 

Ifall du inte är psykologistuderande vid Åbo Akademi kan du ändå ansöka om att bli understödande medlem i Impuls r.f. Till understödande medlem kan godkännas alla personer som inte studerar vid psykologiprogrammet, men som ändå vill som vill understöda föreningens verksamhet och delta på Impuls evenemang. Observera dock att en understödande medlem inte kan väljas till föreningens funktionär eller till föreningens styrelse. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten precis som ordinarie medlemmarna, men den understödande medlemmen har dock inte rösträtt. Observera även att en understödande medlem, till skillnad från hedersmedlem, bör erlägga medlemsavgift för att uppehålla sitt medlemskap. Ifall du vill ansluta dig till föreningen som understödande medlem bör du meddela styrelsen.

Till hedersmedlem kan föreningens vårmöte kalla personer som förtjänstfullt befrämjat föreningens verksamhet, såvida 2/3 av de röstberättigade mötesdeltagarna understöder detta. Hedersmedlem har samma status som understödande medlem, men betalar dock ingen medlemsavgift.